สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทอาขยานเป็นบทท่องจำร้อยกรองที่มีความไพเราะ ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ การท่องจำบทอาขยานเป็นการพัฒนาการอ่าน ความจำ และการเห็นคุณค่าของบทร้อยกรอง ตลอดจนการนำข้อคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/4   ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการท่องจำบทอาขยาน

2. ท่องบทอาขยานได้ถูกต้องตามอักขรวิธี

3. เห็นความสำคัญของการท่องบทอาขยาน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง บทอาขยานเป็นมนุษย์หรือเป็นคน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 13 สมุดมิตรภาพ
ชั่วโมง สมุดมิตรภาพ
เรื่อง บทอาขยาน (1) 25 ม.ค. 67 (มีใบงาน)