สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำพ้องความเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือมีความหมายใกล้เคียงกัน บางตำราเรียกว่าคำพ้องความหมาย คำศัพท์ทรงวรรณคดีใช้ว่าคำไวพจน์ ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1  ป.6/2  ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของคำพ้องความได้

2. ค้นหาและจัดหมวดหมู่คำพ้องความจากเรื่องที่อ่านได้

3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คำพ้องความในการแต่งคำประพันธ์

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 13 เรื่อง คำไวพจน์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 12 รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
ชั่วโมง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
เรื่อง คำไวพจน์ 23 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)