สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน ต้องอ่านอย่างตั้งใจ จับใจความ สังเกตและพิจารณาข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ จึงจะสามารถสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 5.1  ป.6/1  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการแสดงความคิดเห็นจากการอ่านวรรณคดีได้

2. เขียนแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่านได้

3. บอกความสำคัญและประโยชน์จากการแสดงความคิดเห็นจากการอ่านวรรณคดี

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 10 เรื่อง การแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 12 รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
ชั่วโมง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
เรื่อง การแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน 17 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)