สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอธิบายคุณค่าของวรรณกรรมและวรรณคดี เป็นการแยกแยะรายละเอียดและประเมินคุณค่าโดยพิจารณาด้านเนื้อหาและแยกแยะคุณค่าวรรณคดีในด้านต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 5.1  ป.6/3  อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมและวรรณคดีจากเรื่องที่อ่านได้

2. เขียนอธิบายคุณค่าของวรรณกรรมและวรรณคดีจากเรื่องที่อ่านได้

3. นำคุณค่าและข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 9 เรื่อง การอธิบายคุณค่าและการนำข้อคิดไปปรับใช้ (2)

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 12 รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
ชั่วโมง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
เรื่อง การอธิบายคุณค่า และการนำข้อคิดไปปรับใช้ (2) 15 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)