สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ ต้องอ่านให้ชัดเจน เน้นสัมผัส ถูกต้องตามอักขรวิธี และฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง การอ่านแบบทำนองเสนาะต้องรู้จักทอดจังหวะ เอื้อนเสียงหรือหลบเสียง มีสำเนียงสูงต่ำ หนักเบา ยาวสั้น เป็นทำนองเหมือนเสียงดนตรี เสียงไม่เบาหรือดังเกินไป มีน้ำเสียงแสดงอารมณ์ไปตามเนื้อเรื่อง และมีมารยาทในการอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.6/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้

2. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

3. มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 3 เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 12 รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
ชั่วโมง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 3 ม.ค. 67 (มีใบงาน)