สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฟังและดูสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ผู้รับสารต้องจับใจความ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ รู้จักแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล สามารถบอกคุณค่าประโยชน์ข้อคิด ความรู้และกลวิธีต่าง ๆ ที่ได้จากการฟัง การดู  ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 3.1  ป.6/1  พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจได้

2. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูได้

3. บอกประโยชน์ และความสำคัญของการพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 1 เรื่อง พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดู

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 12 รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
ชั่วโมง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
เรื่อง พูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดู 28 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)