สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฟังและดูสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ผู้รับสารต้องจับใจความ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ รู้จักแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล สามารถบอกคุณค่าประโยชน์ข้อคิด ความรู้และกลวิธีต่าง ๆ ที่ได้จากการฟัง การดู ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 3.1 ป.6/3 วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อออนไลน์ได้

2. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อออนไลน์ได้

3. เห็นประโยชน์ของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อออนไลน์

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 10 เรื่อง การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อออนไลน์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 10 นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
ชั่วโมง นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
เรื่อง วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อออนไลน์ 7 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)