สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ คือ การเขียนซึ่งแสดงออกถึง ความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกมาเป็นตัวหนังสือ ด้วยภาษาที่เหมาะสม ซึ่งต้องเกิดจินตนาการในทางที่ดีงาม มีความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำแบบใครใช้ภาษาถูกต้อง สามารถ    เร้าความรู้สึกของผู้อ่านให้ความเพลิดเพลิน และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 2.1 ป.6/8  เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเขียนเรื่องจากจินตนาการได้

2. เขียนเรื่องจากจินตนาการได้

3. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 8 เรื่อง เขียนเรื่องจากจินตนาการ (2)

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 10 นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
ชั่วโมง นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
เรื่อง การเขียนเรื่องจากจินตนาการ (2) 4 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)