สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ เป็นการเขียนเรื่องราวที่เกิดจากความคิด ความรู้สึกจากจินตนาการ สร้างภาพรายละเอียดต่าง ๆ เป็นงานเขียนอิสระที่ผู้เขียนต้องหมั่นฝึกคิด สังเกต คิดสร้างสรรค์ สามารถลำดับความคิด และถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนที่น่าสนใจได้ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 2.1  ป.6/8 เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเขียนเรื่องจากจินตนาการได้

2. เขียนเรื่องจากจินตนาการได้

3. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 7 เรื่อง โครงเรื่องการเขียนเรื่องจากจินตนาการ

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 10 นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
ชั่วโมง นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
เรื่อง การเขียนเรื่องจากจินตนาการ (1) 30 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)