สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนแผนภาพโครงเรื่องเป็นรูปแบบหนึ่งของแผนภาพความคิด มักใช้ในการวางโครงสร้างเรื่องที่จะเขียน และใช้ในการสรุปเรื่องจากการอ่านเพื่อย่อความ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความคิดรวบยอดหรือข้อเท็จจริงได้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 2.1  ป.6/3  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

          ป.6/9  มีมารยาทในการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้

2. เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้

3. เห็นความสำคัญของการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 4 เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 10 นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
ชั่วโมง นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 27 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)