สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฝึกฝนการอ่านจับใจความตามหลักเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอจะทำให้เข้าใจสาระสำคัญของเรื่องได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีมารยาทในการอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.6/3  อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

           ป.6/9 มีมารยาทในการอ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้

2. อ่านจับใจความสำคัญเรื่องนิทานทองอินตอนนากพระโขนงที่สองได้รวดเร็ว

3. เห็นความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญและมีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 2 เรื่อง การอ่านเร็วและจับใจความ

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 10 นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
ชั่วโมง นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
เรื่อง การอ่านเร็ว และจับใจความ 22 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)