สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาคำศัพท์ ความหมายของคำหรือข้อความ จะทำให้การอ่านการเขียนคำมีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้เรามีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ป.6/2 อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของคำศัพท์หรือข้อความจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง

2. เขียนคำศัพท์และอธิบายความหมายของคำศัพท์หรือข้อความจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง

3. เห็นคุณค่าของคำศัพท์ในบทเรียนเรื่อง นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 1 เรื่อง คำศัพท์คู่ความหมาย

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 10 นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
ชั่วโมง นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
เรื่อง คำศัพท์คู่ความหมาย 21 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)