สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านพระบรมราโชวาท จะต้องสามารถนำคุณค่าที่ได้รับนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้และมีมารยาทในการอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอธิบายคุณค่าของพระบรมราโชวาทได้

2. อธิบายคุณค่า และประโยชน์ของพระบรมราโชวาทได้

3. เห็นคุณค่า และประโยชน์ของพระบรมราโชวาท

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง พระบรมราโชวาท วรรณกรรมทรงคุณค่า

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 9 อ่าน พูด คิด พิจารณา
ชั่วโมง อ่าน พูด คิด พิจารณา
เรื่อง อ่านพระบรมราโชวาท 8 พ.ย. 66 (มีใบงาน)