สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเป็นการอ่านอย่างไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลแล้วตีความหมายของข้อความหรือเรื่องเพื่อแยกให้ได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น อะไรถูก อะไรผิด เพื่อให้การรับสื่อนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/4  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้

2. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

3. บอกประโยชน์ของการแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากบทความเรื่อง

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 9 อ่าน พูด คิด พิจารณา
ชั่วโมง อ่าน พูด คิด พิจารณา
เรื่อง ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากบทความ 7 พ.ย. 66 (มีใบงาน)