สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วรรณกรรมร่วมสมัยมีความรู้และมีคุณค่า สามารถนำความรู้ที่ปรากฏในวรรณกรรมร่วมสมัย มาปรับใช้ในชีวิตจริงได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/3  อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมร่วมสมัยได้

2. วิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมร่วมสมัยได้

3. เห็นความสำคัญของวรรณกรรมร่วมสมัย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง เรียงลำดับ จับเหตุการณ์

2. ใบงาน เรื่อง อธิบายคุณค่าจากเรื่อง “เด็กที่ครูไม่ต้องการ”

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 9 อ่าน พูด คิด พิจารณา
ชั่วโมง อ่าน พูด คิด พิจารณา
เรื่อง วรรณกรรมร่วมสมัย (2) 2 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)