สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในแต่ละวันระดับน้ำทะเลและมหาสมุทราจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ ซึ่งเป็นผลมาจากแรงไทดัล ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงจันทร์ โดยวันน้ำเกิดคือวันที่แรงไทดัลจากดวงอาทิตย์เสริมแรง
กับดวงจันทร์ ทำให้ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันมาก ส่วนวันน้ำตายคือวันที่แรงไทดัลจากดวงอาทิตย์
และจากดวงจันทร์ไม่เสริมกัน ทำให้ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดไม่แตกต่างกันมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายการเกิดน้ำขึ้น น้ำลง

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของน้ำในช่วงวัน

2. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา โดยสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสูงของน้ำในช่วงเวลาต่างๆ ของวัน

3. การสร้างแบบจำลอง เกี่ยวกับการอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยแบบจำลองเพื่ออธิบายรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำกับตำแหน่งของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำขึ้น น้ำลง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

          1. การตอบคำถามในใบงาน  และการนำเสนอแบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดน้ำขึ้น น้ำลง และผลของน้ำขึ้น
น้ำลงต่อเหตุการณ์ที่เลือกศึกษา

          2. การสังเกต จากการบันทึกผลการสังเกตระดับความสูงของน้ำในแต่ละช่วงเวลาตามข้อมูลที่ได้รับ
และการบันทึกการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในรอบ 1 วัน

เครื่องมือ

1. ใบความรู้ที่ 1 การเกิดน้ำขึ้น น้ำลง

2. ใบงานที่ 1 น้ำขึ้น น้ำลงเป็นอย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ
ชั่วโมง โลก ดวงดาว และอวกาศ
เรื่อง น้ำขึ้น น้ำลง (2) 26 ก.ย. 66(มีใบงาน ใบความรู้)