สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปอีกตัวกลางหนึ่ง อัตราเร็วของแสงจะเปลี่ยนไป ซึ่งแสงอาจเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้ เรียกว่า การหักเหของแสง ถ้าแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมากกว่าไปยังตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อยกว่า รังสีหักเหจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉาก ในทางกลับกันถ้าแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อยกว่าไปยังตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมากกว่า รังสีหักเหจะเบนออกจากเส้นแนวฉาก ยกเว้นเมื่อแสงทำมุมตกกระทบเป็น ๐ องศา รังสีหักเหจะไม่เบนจากแนวเดิม แต่ยังคงกล่าวว่าเกิดการหักหของแสงเพราะอัตราเร็วของแสงเปลี่ยนไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- อธิบายการหักเหของแสงผ่านตัวกลางโปร่งใส

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          - การสังเกต การเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของแสงเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางโปร่งใสหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง ลักษณะของการหักเห ขนาดของมุมตกกระทบและมุมหักเห

          - การวัด วัดมุมที่รังสีตกกระทบและรังสีหักเหทำมุมกับเส้นแนวฉาก เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง

          - การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป โดยแปลความหมายข้อมูลจากการทดลอง และลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบกับมุมหักเห

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

          - วัตถุวิสัย โดยแปลความหมายข้อมูลสอดคล้องกับหลักฐานอย่างเที่ยงตรง

          - ความอยากรู้อยากเห็น โดยกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรม

          - ความมุ่งมั่นอดทน โดยตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐานนำไปสู่การอธิบาย ลงข้อสรุป และทำให้งานสำเร็จ

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

           - การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับการหักเหของแสงจากความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมหักเหเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง และนำไปใช้อธิบายปรากฎการณ์ที่กำหนด

          -  การแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากผลการทำกิจกรรม และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการหักเหของแสง เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การตอบคำถามในใบงานเกี่ยวกับการหักเหของแสงผ่านตัวกลางโปร่งใสอย่างถูกต้อง 

2. การสังเกต การบันทึกผลกิจกรรม มีความละเอียดรอบคอบและไม่ใส่แนวคิดผู้สังเกต เกี่ยวกับการหักเหของแสงผ่านตัวกลางโปร่งใส การเบนของรังสีตกกระทบ และรังสีหักเห ขนาดของมุมตกกระทบและมุมหักเห
3. การวัด จากการบันทึกผลกิจกรรม โดยใช้เครื่องมือวัดมุมตกกระทบและมุมหักเหออกมาและบันทึกค่าตัวเลขและระบุหน่วยการวัดได้ถูกต้องและรวดเร็ว

4. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการบันทึกผลกิจกรรมและตอบคำถามในใบงาน โดยแปลความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบกับมุมหักเหเพื่ออธิบายการการหักเหของแสง

5. วัตถุวิสัย จากการบันทึกผลและการตอบคำถามในใบงานที่สะท้อนความสอดคล้องของหลักฐานและการแปลความหมายที่เที่ยงตรง

6. ความอยากรู้อยากเห็น จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นในการทำงานและผลของทำกิจกรรม

7. ความมุ่งมั่นอดทน จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความมุ่งมั่นอดทนเพื่อทำงานระหว่างทำกิจกรรม และทำให้งานประสบความสำเร็จ

 เครื่องมือ

          1. ใบงานที่ 1 แสงเคลื่อนที่อย่างไรเมื่อผ่านตัวกลางต่างกัน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แสง
ชั่วโมง แสง
เรื่อง การหักเหของแสง (1) 21 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)