สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาพจากกระจกเงาเกิดจากวัตถุตกกระทบกระจกแล้วสะท้อนตามกฎการสะท้อนของแสง เมื่อรังสีของแสงตัดกันจะเกิดภาพ โดยถ้ารังสีสะท้อนตัดกันจริงจะเกิดภาพจริง ถ้ารังสีสะท้อนที่ตัดกันเกิดจากการต่อแนวรังสีออกไปตัดกันจะเกิดภาพเสมือน การเกิดภาพจากกระจกเงาราบเป็นภาพเสมือนที่มีขนาดเท่ากับวัตถุ มีระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- อธิบายกฎการสะท้อนของแสง

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          - การสังเกต โดยสังเกตรังสีของแสง ตำแหน่งการตกกระทบและสะท้อน และการทำมุมกับเส้นแนวฉาก

          - การตั้งสมมติฐาน โดยคิดคำตอบล่วงหน้าสำหรับการทดลองเพื่ออธิบายกฎการสะท้อนของแสง

          - การกำหนดและควบคุมตัวแปร โดยกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุม ให้สอดคล้องกับสมมติฐานการทดลองเพื่อศึกษาและอธิบายกฎการสะท้อนของแสง

          - การทดลอง โดยออกแบบการทดลอง ดำเนินการทดลองและบันทึกผลการทดลอง ด้วยวิิธีการที่เหมาะสมเพื่อศึกษาและอธิบายกฎการสะท้อนของแสง

          - การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป โดยแปลความหมายข้อมูลจากการทดลอง และลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสง

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

          - วัตถุวิสัย โดยแปลความหมายข้อมูลสอดคล้องกับหลักฐานอย่างเที่ยงตรง

          - ความอยากรู้อยากเห็น โดยกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรม

          - ความมุ่งมั่นอดทน โดยตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐานนำไปสู่การอธิบาย ลงข้อสรุป และทำให้งานสำเร็จ

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

           - การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสงจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่เกิดขึ้นในปรากฎการณ์การสะท้อนของแสง

          - การประเมินและการออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยออกแบบการทดลองเพื่อศึกษา และอธิบายความสัมพันธ์ของมุมตกกระทบและมุมสะท้อนตามกฎการสะท้อนของแสง

          - การแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์และแปลงความหมายข้อมูลจากผลการทดลอง และลงข้อสรุปของกฎการสะท้อนของแสง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การตอบคำถามในใบงานเกี่ยวกับการสะท้อนของแสงอย่างถูกต้อง 

2. การทำแบบฝึกหัดเรื่องการสะท้อนของแสงอย่างถูกต้อง
3. การสังเกต การบันทึกผลกิจกรรม มีความละเอียดรอบคอบและไม่ใส่แนวคิดผู้สังเกต เกี่ยวกับรังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน มุมตกกระทบ และมุมสะท้อน

4. การตั้งสมมติฐาน ดูการบันทึกในใบงานว่าสมมติฐานเป็นคำตอบที่คิดล่วงหน้าก่อนทำการทดลองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่ออธิบายการสะท้อนของแสง

5. การกำหนดและควบคุมตัวแปร ดูจากการบันทึกในใบงานว่ากำหนดตัวแปรที่กำหนดสอดคล้องกับสมมติฐานและควบคุมตัวแปรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ส่งผลต่อผลการทดลองอย่างเท่าเทียม

6. การทดลอง ดูการบันทึกในใบงานมีการออกแบบการทดลองอย่างรอบคอบ สอดคล้องคำถามและ สมมติฐาน ดำเนินการทดลองได้ตามแผน รวมทั้งบันทึกผลที่เป็นหลักฐานได้ครบถ้วน

7.  การแปลความหมายและลงข้อสรุป ดูการบันทึกผลและตอบคำถามในใบงานว่าแปลความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปที่เป็นความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเพื่ออธิบายการสะท้อนของแสง

8. วัตถุวิสัย จากการบันทึกผลและการตอบคำถามในใบงานที่สะท้อนความสอดคล้องของหลักฐานและการแปลความหมายที่เที่ยงตรง

9. ความอยากรู้อยากเห็น จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นในการทำงานและผลของทำกิจกรรม 

10. ความมุ่งมั่นอดทน จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความมุ่งมั่นอดทนเพื่อทำงานระหว่างทำกิจกรรม และทำให้งานประสบความสำเร็จ

 

  เครื่องมือ

1. ใบกิจกรรมที่ 2 ภาพในกระจกเงาราบเกิดขึ้นได้อย่างไร

2. ใบงานที่ 2 ภาพในกระจกเงาราบเกิดขึ้นได้อย่างไร

3. ใบความรู้ที่ 2 การเกิดภาพในกระจกเงาราบ      

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แสง
ชั่วโมง แสง
เรื่อง การสะท้อนของแสง (3) 11 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)