สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวิเคราะห์ข้อมูลประโยชน์และผลกระทบจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมจะช่วยในการตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมชนิดนั้นผ่านข่าวการประท้วงไม่ต้องการสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

 - อธิบายความหมายและกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

           - ลงความเห็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

          การบันทึกผลการทำกิจกรรม การตอบคำถามท้ายกิจกรรม และการอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการ

 เครื่องมือ

          1. ใบกิจกรรมที่ 2 ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมมีอะไรบ้าง

          2. ใบงานที่ 2 ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมมีอะไรบ้าง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (3) 27 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)