สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้ ดังนั้นก่อนแต่งงานและมีบุตรจึงควรป้องกัน โดยการตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงจากการถ่ายทอดโรค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  • อธิบายโอกาสเกิดโรคทางพันธุกรรมในรุ่นลูกเพื่อนำไปใช้วางแผนก่อนแต่งงานและมีบุตร

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

           - การใช้จำนวนนำข้อมูลจากแผนภาพ การผสมจีโนไทป์ของพ่อแม่มาคำนวณสัดส่วนและร้อยละของโอกาสที่รุ่นลูกจะเป็นปกติเป็นพาหะของโรคและเป็นโรคธาลัสซีเมีย

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

          1. การบันทึกผลการทำกิจกรรม การตอบคำถามท้ายกิจกรรม และการอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ส่งผลให้เกิดโรคธาลัสซีเมีย

          2. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการแสดงความคิดเห็นและเชื่อมโยงข้อมูลจากการสืบค้นที่ได้ มาอธิบายการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ทำให้เกิดโรคธาลัสซีเมีย

 เครื่องมือ

          1. ใบกิจกรรมที่ 1 วางแผนก่อนแต่งงานอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรม

          2. ใบงานที่ 1 วางแผนก่อนแต่งงานอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรม

          3. ใบงานที่ 2 นักเรียนจะช่วยลดปัญหาการเกิดโรคธาลัสซีเมียได้อย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง การลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรม 20 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)