สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์ร่างกาย เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายระหว่างการเจริญเติบโตและทดแทนเซลล์ที่เสียหายหรือตาย ส่วนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส คือการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงและ

เพศชาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- เปรียบเทียบลักษณะโครโมโซมของมนุษย์เพศชายและเพศหญิง

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

           - สังเกตลักษณะโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิง

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

 - การตอบคำถามหลังจากศึกษาใบความรู้

 เครื่องมือ

1. ใบกิจกรรมที่ 2 การแบ่งเซลล์แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

2. ใบงานที่ 2  การแบ่งเซลล์แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

3. ใบความรู้ที่ 3 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส

 4. ใบงานที่ 3 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง โครโมโซมและการแบ่งเซลล์ (3) 13 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)