สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มนุษย์มีจำนวนโครโมโซม 23 คู่ เป็นออโตโซม 22 คู่ และโครโมโซมเพศ 1 คู่ เพศหญิงมีโครโมโซมเพศ
เป็น XX เพศชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- เปรียบเทียบลักษณะโครโมโซมของมนุษย์เพศชายและเพศหญิง

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

           - สังเกตลักษณะโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิง

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

การตอบคำถามหลังจากศึกษาใบความรู้

เครื่องมือ

1. ใบความรู้ที่ 2 โครโมโซมมนุษย์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง โครโมโซมและการแบ่งเซลล์ (2) 9 มิ.ย. 66 (มีใบความรู้)