สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพต่าง ๆ และค่ากลางของข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง

ค่ากลางของข้อมูล เป็นค่าหรือข้อมูลที่ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ ซึ่งค่ากลางของข้อมูลที่จะเรียนในชั้นนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

มัธยฐาน และฐานนิยม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถเขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพต่าง ๆ และค่ากลางของข้อมูล

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริง โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับใช้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพต่าง ๆ และค่ากลางของข้อมูล

2. สื่อสารและสื่อความหมายเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริง และนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพต่าง ๆ โดยใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์และแผนภาพ

3. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพต่าง ๆ และค่ากลางของข้อมูลไปใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง

4. ให้เหตุผล ในการกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเลือกรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1. ตรวจกิจกรรม 7 : แก้ปัญหาได้ด้วยสถิติ

      2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

                   1. กิจกรรม 7 : แก้ปัญหาได้ด้วยสถิติ

                   2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความในใจของข้อมูล
ชั่วโมง ความในใจของข้อมูล
เรื่อง แก้ปัญหาได้ด้วยสถิติ (2) 16 ต.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)