สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก  = พื้นที่หน้าตัดทั้งสอง +  พื้นที่ผิวด้านข้าง

         = 2pr2 + 2prh

เมื่อ r แทนรัศมีของวงกลมที่ฐาน และ h แทนความสูงของทรงกระบอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. ระบุรูปคลี่ของทรงกระบอกที่กำหนดให้

2. หาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถสื่อสารแนวคิดในการหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับการหา

พื้นที่ผิวของทรงกระบอก

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจใบกิจกรรม 2 : แปะวัดตัดชุด

2. ตรวจแบบฝึกหัด 1 : พื้นที่ผิวของทรงกระบอก

3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

1. ใบกิจกรรม 2 : แปะวัดตัดชุด

2. แบบฝึกหัด 1 : พื้นที่ผิวของทรงกระบอก

           3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
ชั่วโมง หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
เรื่อง ตามล่าหาชุดเกราะ (2) 26 ก.ค. 66 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)