สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอภิปราย คือ การร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมไปถึงการพูดให้ความรู้ ให้ข้อมูลใหม่ด้วย ซึ่งการแสดงความคิดเห็นจะต้อง

แสดงด้วยเหตุและผลที่มีความน่าเชื่อถือ เมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วจะสามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้อย่าง

มีหลักการและเหตุผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. อธิบายหลักการอภิปราย แสดงความคิดเห็นได้
  2. อธิบายจุดประสงค์ของการอภิปราย แสดงความคิดเห็นได้

ด้านทักษะกระบวนการ

  1. อภิปราย แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

ด้านคุณลักษณะ

 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

             2. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงานที่ 12  เรื่อง เรื่อง การอภิปราย แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- ใบความรู้

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สังเกตสื่อบันทึกสาร
ชั่วโมง สังเกตสื่อบันทึกสาร
เรื่อง ลำนำบันทึก (4) 5 ต.ค. 66 (มีใบความรู้ บทความน่ารู้)