สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนย่อความ คือ การนำใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านมาเขียนสรุปใหม่โดยทำให้เนื้อหาสั้นลง แต่ยังคงความหมายและสาระสำคัญของตัวบทเดิมไว้อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย ส่วนนำและส่วนเนื้อหา เมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วจะทำให้สามารถเรียบเรียงข้อความ บันทึกเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และได้ใจความ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. อธิบายหลักการเขียนย่อความได้
  2. อธิบายการเขียนแบบขึ้นต้นย่อความสำหรับงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะกระบวนการ

  1. เขียนย่อความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้

ด้านคุณลักษณะ

 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจการนำเสนอรูปแบบการเขียนแบบขึ้นต้นย่อความสำหรับงานเขียนประเภทต่าง ๆ

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- ใบความรู้

             - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สังเกตสื่อบันทึกสาร
ชั่วโมง สังเกตสื่อบันทึกสาร
เรื่อง ลำนำบันทึก (1) 28 ก.ย. 66 (มีใบความรู้)