สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การพรรณนา คือ การเล่าเรื่องโดยสอดแทรกอารมณ์ ความรู้สึกของผู้เขียน อธิบายรายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้ภาษาที่เป็นถ้อยคำสละสลวย ลึกซึ้งกินใจเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพและเกิดความรู้สึกคล้อยตามได้อย่างชัดเจน เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ เมื่อผู้เรียนเรียนรู้แล้วจะทำให้ มีทักษะและวรรณศิลป์ในการเรียบเรียงข้อความให้เกิดความไพเราะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. อธิบายลักษณะการใช้ภาษาในการเขียนพรรณนาได้      

ด้านทักษะกระบวนการ

  1. เขียนพรรณนาความคิดหรือสิ่งที่พบเห็นได้

ด้านคุณลักษณะ

 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. ใฝ่เรียนรู้                                                    

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

- คุณลักษณะเฉพาะ

1. มีวิจารณญาณในการรับสาร

2. มีคุณธรรมในการโน้มน้าวใจ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงานที่ 2 เรื่อง พรรณนาสร้างจินตนาการ

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- ใบความรู้

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สังเกตสื่อบันทึกสาร
ชั่วโมง สังเกตสื่อบันทึกสาร
เรื่อง โวหารวรรณศิลป์ (2) 13 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)