สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วรรณคดีเรื่องโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นการรวมบทพระราชนิพนธ์ในโอกาสต่าง ๆ รวม ๑๑ เรื่อง เป็นโคลงสุภาษิตที่ถูกแปลมาจากภาษาอังกฤษ

โดยแปลและประพันธ์เป็นโคลงสี่สุภาพ ถือเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้จักหลักการดำเนินชีวิต โดยประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี    มีคุณธรรม เมตตา กรุณา  และซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. อธิบายความเป็นมาและประวัติผู้แต่งเรื่องโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  2.  บอกลักษณะคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ

ด้านทักษะกระบวนการ

1.    แต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพถูกต้องตามฉันทลักษณ์

ด้านคุณลักษณะ

 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มุ่งมันในการทำงาน

2. รักความเป็นไทย

      - คุณลักษณะเฉพาะ

1. เห็นคุณค่าวรรณคดี และลักษณะคำประพันธ์ไทย

2. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงานที่ 6 เรื่อง เติมคำ....เติมโคลง

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- ใบความรู้

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โน้มน้าวใจให้เชื่อถือ
ชั่วโมง โน้มน้าวใจให้เชื่อถือ
เรื่อง โคลงสุภาษิตรัชกาลที่ 5 11 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)