สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ข้อเท็จจริงเป็นความจริงเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมนุษย์ หรือเป็นความรับรู้เกี่ยวแก่สภาพตามธรรมชาติที่เกิดแก่ร่างกายของมนุษย์และปรากฏแก่บุคคลทั่วไป ส่วนข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นนั้นเป็นผลจาก

กระบวนการทำงานของสมองมนุษย์ความรู้สึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่รับรู้ การศึกษาเรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นให้เกิดประสิทธิภาพ นักเรียนจะสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้ อาทิ สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าวสาร บทความที่ได้อ่าน เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากบทความ

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากบทอ่าน

ด้านคุณลักษณะ

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะหลักที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

สมรรถนะหลัก

ผลที่ต้องการ

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

สามารถสื่อสารได้อย่างมีวิจารณญาณ

๒. ความสามารถในการคิด

๑. สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ

๒. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ  

- การตรวจใบงาน       

เครื่องมือ

- คำถาม   

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
ชั่วโมง สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
เรื่อง สืบค้นให้เชี่ยวชาญ (3) 20 ก.ค. 66 (มีใบงาน บทอ่าน)