สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นเป็นผลจากกกระบวนการทำงานของสมองมนุษย์ความรู้สึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่รับรู้ การแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นคือการพิจารณา

เรื่องที่อ่านแล้วแยกแยะว่าสิ่งใดคือข้อเท้จจริงข้อคิดเห็น มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ระบุลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากบทอ่าน

ด้านคุณลักษณะ

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะหลักที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

สมรรถนะหลัก

ผลที่ต้องการ

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

สามารถสื่อสารได้อย่างมีวิจารณญาณ

๒. ความสามารถในการคิด

๑. สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ

๒. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ  

- การตรวจใบงาน       

เครื่องมือ

- คำถาม   

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
ชั่วโมง สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
เรื่อง สืบค้นให้เชี่ยวชาญ (2) 19 ก.ค. 66 (มีใบงาน)