สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอนพระสุริโยทัยขาดคอช้าง และตอนพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต เป็นบทประพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และความเสียสละ

กวีได้มุ่งเน้นคุณธรรมเรื่องความกตัญญูต่อแผ่นดินและพระมหากษัตริย์ในโคลงพระสุริโยทัยขาดคอช้าง ความซื่อสัตย์ต่อองค์พระมหากษัตริย์ด้วยการถวายชีวิตของตน

เพื่อรักษาพระเกียรติของพันท้ายนรสิงห์แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของข้าราชการผู้มีความรับผิดชอบสูงและเสียสละเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย

ข้อคิดจากเรื่องสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยการประพฤติตนเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเคารพกฎหมาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ระบุข้อคิดที่ได้จากโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน    พระสุริโยทัยขาดคอช้าง และตอนพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

สรุปสาระสำคัญในประเด็นข้อคิดที่ได้จากโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน พระสุริโยทัยขาดคอช้างและตอนพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้

ด้านคุณลักษณะ

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

๓. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ   - การตรวจใบงาน       

เครื่องมือ

- คำถาม   

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
ชั่วโมง สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
เรื่อง เพิ่มพูนพงศาวดาร (6) 7 ก.ค. 66