สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ส่วนสรุปเป็นการ เป็นการปิดเรื่องของเรียงความ ผู้เขียนต้องใช้วิธีการฝากความรู้ ข้อคิด หรือความประทับใจให้กับผู้อ่าน

โดยใช้ภาษาที่กะทัดรัด ชัดเจน และเลือกวิธีการสรุปให้เหมาะสมกับเรื่อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายความหมายและกระบวนการเขียนเรียงความหัวข้อ การเขียนส่วนสรุปของเรียงความ

ด้านทักษะกระบวนการ

เขียนส่วนสรุปของเรียงความถูกต้องตามกระบวนการเขียน

ด้านคุณลักษณะ

     - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มุ่งมั่นในการทำงาน

     - คุณลักษณะเฉพาะ(ของแต่ละวิชา)

เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงาน        

เครื่องมือ

- คำถาม   

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียงถ้อยร้อยอักษร
ชั่วโมง เรียงถ้อยร้อยอักษร
เรื่อง งามศิลป์เรียงความ (6) 16 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)