สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เรียงความ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๓ ส่วน คือ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป  เรียงความที่ดีควรมีเอกภาพ สัมพันธภาพและสารัตถภาพ 

โดยคำนำนั้น จะอยู่ส่วนต้นของเรียงความ ถือเป็นส่วนแรกที่เปิดประเด็นให้ผู้อ่านทราบว่าจะเขียนอะไร เป็นส่วนที่ชักนำให้ผู้อ่านสนใจ

ทำให้เรื่องน่าอ่านยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายความหมายและกระบวนการเขียนเรียงความหัวข้อ คำนำ

ด้านทักษะกระบวนการ

เขียนคำนำถูกต้องตามกระบวนการเขียน

ด้านคุณลักษณะ

     - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มุ่งมั่นในการทำงาน

     - คุณลักษณะเฉพาะ(ของแต่ละวิชา)

เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ความสามารถในการสื่อสาร

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงาน        

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

  - แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียงถ้อยร้อยอักษร
ชั่วโมง เรียงถ้อยร้อยอักษร
เรื่อง งามศิลป์เรียงความ (4) 14 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)