สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวิเคราะห์เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

-

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานการสร้างสรรค์ทำนองเพลงของตนเองกับของเพื่อนได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างสรรค์ดนตรีและการเปรียบเทียบงานดนตรี
ชั่วโมง การสร้างสรรค์ดนตรีและการเปรียบเทียบงานดนตรี
เรื่อง การเปรียบเทียบผลงานการสร้างสรรค์ทำนองเพลง 21 ก.ค. 66 (มีใบงาน)