สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในช่วงปลายยุคกลาง ทวีปยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การฟื้นฟูและพัฒนาองค์ความรู้ในยุคกรีกและโรมัน จนกระทั่งเกิดการสำรวจและค้นพบดินแดนใหม่ในทวีปต่าง ๆ รวมไปถึงการปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการพัฒนาสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ ปัจจัยทั้งหมดนี้นำไปสู่การแสวงหาและยึดครองดินแดนในทวีปต่าง ๆ เป็นอาณานิคม ส่งผลกระทบต่อพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. สรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกาและออสเตรเลียก่อนการเข้ามาของชาวยุโรปได้

ด้านทักษะกระบวนการ

  1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกาและออสเตรเลียก่อนการเข้ามาของชาวยุโรปได้

  2. ตีความข้อมูลของการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกาและออสเตรเลียก่อนการเข้ามาของชาวยุโรปได้

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เห็นความสำคัญของการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกาและออสเตรเลียก่อนการเข้ามาของชาวยุโรป และสามารถยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามนำและให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

เครื่องมือ

- คำถามนำ

- แบบประเมินการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
ชั่วโมง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้แอฟริกา และออสเตรเลียก่อนการเข้ามาของชาวยุโรป (1) 13 ก.ย. 66 (มีใบงาน , ใบกิจกรรม และใบความรู้)
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้แอฟริกา และออสเตรเลียก่อนการเข้ามาของชาวยุโรป (1)
ใบงานประกอบการสอน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้แอฟริกา และออสเตรเลียก่อนการเข้ามาของชาวยุโรป (1)
ใบกิจกรรมประกอบการสอน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้แอฟริกา และออสเตรเลียก่อนการเข้ามาของชาวยุโรป (1)
ใบความรู้ประกอบการสอน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้แอฟริกา และออสเตรเลียก่อนการเข้ามาของชาวยุโรป (1)