ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น และครูชีวาภร จวบรัมย์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูจงรักษ์ แสนแอ่น และครูชีวาภร จวบรัมย์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รัตนโกสินทร์เรืองรอง
เรื่อง 1.1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทย
  การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทย 2 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 9 พ.ย. 65 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.3 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 16 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 1.4 บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3)
  บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3) 23 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เปลี่ยนผ่านสยามสู่ความทันสมัย
เรื่อง 2.1 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3)
  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3) 30 พ.ย. 65 (มีใบความรู้)
เรื่อง 2.2 ปัจจัยที่ส่งผลให้รัฐสยามปฏิรูปสู่ความทันสมัยแบบตะวันตก
  ปัจจัยที่ส่งผลให้รัฐสยามปฏิรูปสู่ความทันสมัยแบบตะวันตก 7 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 2.3 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่ 4 - 6)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่ 4 - 6) (1) 14 ธ.ค. 65 (มีใบความรู้)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่ 4 - 6) (2) 21 ธ.ค. 65 (มีใบความรู้)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่ 4 - 6) (3) 28 ธ.ค. 65 (มีใบความรู้)
เรื่อง 2.4 บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่ 4 - 6)
  บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่ 4-6) 4 ม.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 2.5 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่ 4 - 6)
  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่ 4 - 6) 11 ม.ค. 65 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อภิวัฒน์สยามสู่ประชาธิปไตย
เรื่อง 3.1 การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
  การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 18 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 3.2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน) (1) 25 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน) (2) 1 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน) (3) 8 ก.พ. 66
เรื่อง 3.3 บทบาทของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 ถึงรัชกาลปัจจุบัน ในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ
  บทบาทของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 ถึงรัชกาลปัจจุบัน ในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ 15 ก.พ. 66
เรื่อง 3.4 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน)
  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน) 22 ก.พ. 66
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มองโลก มองไทย ในยุคปัจจุบัน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ