สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์และอารยธรรมของทวีปยุโรปมีรากฐานมาจากแหล่งอารยธรรมสมัยโบราณในพื้นที่ทวีปยุโรป ๒ แหล่ง คือ อารยธรรมกรีกและโรมัน ซึ่งมีพัฒนาการต่อเนื่องมา และเป็นรากฐานของอารยธรรมตะวันตกในหลาย ด้าน เช่น ด้านการเมืองการปกครอง ด้านศิลปกรรม ด้านแนวคิดทางปรัชญา ด้านวิทยาการ เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. เรียงลำดับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยโบราณได้

ด้านทักษะกระบวนการ

  1. สืบค้นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยโบราณได้

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

       1. ใฝ่เรียนรู้

       2. มุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ

       1. เห็นความสำคัญของพัฒนาการยุโรปสมัยโบราณที่มีผลต่ออารยธรรมตะวันตก

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามนำและให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

เครื่องมือ

- คำถามนำ

- แบบประเมินการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รากเหง้าโลกตะวันตก
ชั่วโมง รากเหง้าโลกตะวันตก
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยโบราณ (1) 28 มิ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)