สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 - การมีประจำเดือนมีความสัมพันธ์กับการตกไข่โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิง

- เมื่อเพศหญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิกับอสุจิ จะทำให้ได้ไซโกต ไซโกตจะเจริญเป็นเอ็มบริโอและฟีตัสจนกระทั่งคลอดเป็นทารก

   แต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิ เซลล์ไข่จะสลายตัวผนังด้านในมดลูกรวมทั้งหลอดเลือดจะสลายตัวและหลุดลอกออก เรียกว่า ประจำเดือน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/12 - 17

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การลงความเห็นจากข้อมูล นำข้อมูลเกี่ยวกับการมีประจำเดือนและการปฏิสนธิมาอธิบายความสัมพันธ์ของการมีประจำเดือนและการปฏิสนธิ

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การออกแบบแผนภาพหรือไดอะแกรม การตอบคำถาม และการอภิปรายโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีประจำเดือนและการปฏิสนธิ มาอธิบายความสัมพันธ์การมีประจำเดือนและการปฏิสนธิ ได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

- ใบความรู้ที่ 1 การมีประจำเดือนและการปฏิสนธิ

- ใบงานที่ 1 การมีประจำเดือน และการปฏิสนธิ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง การมีประจำเดือนและการปฏิสนธิ (2) 7 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)