สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- มนุษย์มีระบบสืบพันธุ์ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เฉพาะ โดยรังไข่ในเพศหญิงจะทำหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่ ส่วนอัณฑะในเพศชายจะทำหน้าที่สร้างอสุจิ

- ฮอร์โมนเพศทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะทางเพศที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวจะมีการสร้างเซลล์ไข่และอสุจิ การตกไข่ การมีรอบเดือน

และถ้ามีการปฏิสนธิของเซลล์ไข่และอสุจิ จะทำให้เกิดการตั้งครรภ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/12 - 17

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง

2. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การลงความเห็นจากข้อมูล นำข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวมาอธิบายผลของฮอร์โมนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ นำข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์และฮอร์โมนเพศ เพื่อมาอธิบายผลของฮอร์โมนต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว

ด้านความรู้ โดยประเมินจาก

1. การตอบคำถามและการอภิปรายเพื่อระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง

2. การตอบคำถามและการอภิปรายเกี่ยวกับผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยประเมินจาก

1. การตอบคำถามและการอภิปรายโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวมาอธิบายผลของฮอร์โมนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้อย่างสมเหตุสมผล

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน โดยประเมินจาก

1. การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยตอบคำถามและอภิปรายโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์และฮอร์โมนเพศเพื่อมาอธิบายผลของฮอร์โมนต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเป็นอย่างไร

- ใบความรู้ที่ 1 อวัยวะในระบบสืบพันธุ์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์และฮอร์โมน (2) 31 ส.ค. 66 (มีใบความรู้)