สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยสมองและไขสันหลังทำหน้าที่ร่วมกับเส้นประสาทซึ่งเป็นระบบประสาทรอบนอก ในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ

รวมถึงการแสดงพฤติกรรมเพื่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/11

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. บรรยายการทำงานร่วมกันของสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงการแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต สังเกตการตอบสนองของร่างกายในการหลบเหรียญที่ปล่อยลงมา

ด้านความรู้ โดยประเมินจาก

1. การตอบคำถาม เพื่อบรรยายการทำงานร่วมกันของสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การตอบคำถาม และการอภิปรายโดยใช้ข้อมูล เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทและปฏิกิริยารีเฟล็กซ์มาอธิบายการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางและการตอบสนอง

ของร่างกายเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นอย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

เครื่องมือ

- ใบความรู้ที่ 1 ระบบประสาท

- ใบความรู้ที่ 2 เซลล์ประสาท

- ใบกิจกรรมที่ 1 นักเรียนตอบสนองได้ดีแค่ไหน

- ใบความรู้ที่ 3 ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง โครงสร้างของระบบประสาทและการตอบสนอง (2) 24 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)