สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในบริเวณหน่วยไต จะมีการกรองสารต่าง ๆ ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กจากเลือดในโกลเมอรูลัสเข้าสู่โบว์แมนแคปซูลซึ่งสารที่กรองได้นี้มีทั้งสารที่มีประโยชน์และสารที่เป็นของเสีย เช่น กลูโคส กรดอะมิโน ยูเรีย แอมโมเนียกรดยูริก โซเดียม น้ำ ต่อจากนั้นสารต่าง ๆ จะเคลื่อนที่ไปตามท่อหน่วยไต ระหว่างนี้จะมีการดูดสารที่มีประโยชน์ เช่นกลูโคส กรดอะมิโน โซเดียม และน้ำ ส่วนใหญ่กลับเข้าสู่หลอดเลือดฝอยที่ต่อมาจากโกลเมอรูลัสและมาพันล้อมรอบท่อหน่วยไต ขณะเดียวกันสารบางชนิดในหลอดเลือดฝอย เช่น ยา โพแทสเซียมไอออน จะถูกขับเข้าสู่ท่อหน่วยไต 

สารทั้งหมดที่เหลืออยู่ในท่อหน่วยไตจะมารวมกันเป็นปัสสาวะ (urine) ซึ่งจะถูกลำเลียงไปตามท่อไตเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะเพื่อรอการกำจัดออก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายกลไกการขับถ่าย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. การยอมรับฟังความเห็นต่าง รับฟังความคิดเห็นในการออกแบบแผนภาพหรือไดอะแกรมเกี่ยวกับกลไกการขับถ่าย

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล นำเสนอแผนภาพหรือไดอะแกรมเกี่ยวกับกลไกการขับถ่าย

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบแผนภาพหรือไดอะแกรม รวมทั้งการนำเสนอแผนภาพหรือไดอะแกรม เกี่ยวกับกลไกการขับถ่าย

2. การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์นำความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายมาอธิบายกลไกการขับถ่าย

ด้านความรู้ โดยประเมินจาก

1. การออกแบบ การนำเสนอ การปรับปรุง การอภิปรายแผนภาพหรือไดอะแกรม และการตอบคำถามเกี่ยวกับกลไกการขับถ่าย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การสังเกตพฤติกรรมในการรับฟังความคิดเห็น ในการออกแบบแผนภาพหรือไดอะแกรมเกี่ยวกับกลไกการขับถ่ายที่แตกต่างกัน รวมถึงการบันทึกการปรับปรุงแผนภาพหรือไดอะแกรมที่ได้ออกแบบไว้

 

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การนำเสนอแผนภาพหรือไดอะแกรมเกี่ยวกับกลไกการขับถ่ายได้ถูกต้องและเข้าใจง่าย

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน โดยประเมินจาก

1. การสื่อสาร โดยให้ความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรู้ในการออกแบบและการนำเสนอแผนภาพ หรือไดอะแกรมเกี่ยวกับกลไกการขับถ่ายได้ถูกต้องเหมาะสมและเข้าใจง่าย

2. การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยออกแบบ นำเสนอ อภิปรายแผนภาพหรือ ไดอะแกรม และตอบคำถามโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับ ถ่ายเพื่ออธิบายกลไกการขับถ่าย

การวัดผลและประเมินผล

- ใบความรู้ที่ 1 โครงสร้างของระบบขับถ่าย

- ใบงานที่ 1 ไตทำงานอย่างไร

- ใบความรู้ที่ 2 กลไกการขับถ่าย

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง การขับถ่าย (2) 21 ส.ค. 66 (มีใบความรู้)