สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อากาศจากภายนอกจะเคลื่อนที่เข้าสู่ร่างกายทางรูจมูก ภายในจมูกมีความชุ่มชื้น มีเมือก และมีเส้นขนขนาดเล็กที่ช่วยดักจับฝุ่นละอองในอากาศ จากนั้นอากาศจะเคลื่อนเข้าสู่ท่อลม (trachea)

ที่มีลักษณะเป็นท่อกลวง และเข้าสู่หลอดลม(bronchus) ซึ่งจะแตกแขนงเป็นหลอดลมฝอยขนาดเล็กแทรกอยู่ในปอด (lung) ทั้ง 2 ข้าง ปลายสุดของหลอดลมฝอยจะมีถุงลม (alveolus)

ซึ่งเป็นถุงลมเล็ก ๆ มีผนังบางและมีจำนวนมากหลายล้านถุง นอกจากนี้ยังมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจคือ กระดูกซี่โครง (rib) โอบล้อมปอดทั้ง 2 ข้างไว้และกะบังลม (diaphragm)

ซึ่งเป็นแผ่นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่อยู่ด้านล่างกั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้อง ดังภาพที่ 1

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ

2. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและการหายใจออก โดยเทียบเคียงแบบจำลองการทำงานของปอด

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต สังเกตแบบจำลองการทำงานของปอด

2. การลงความเห็นจากข้อมูล นำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบจำลองการทำงานของปอดและใบความรู้ มาอธิบายกลไกการหายใจเข้าและการหายใจออก

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการสังเกตแบบจำลองการทำงานของปอด

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ด้านความรู้ โดยประเมินจาก

1. การตอบคำถามและการอภิปรายเกี่ยวกับอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ

2. การบันทึกผลสังเกต การนำเสนอ และการอภิปรายเพื่ออธิบายกลไกการหายใจเข้าและการหายใจออก โดยเทียบเคียงแบบจำลองการทำงานของปอด

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การบันทึกผลการสังเกตแบบจำลองการทำงานของปอดตามความเป็นจริง

2. การตอบคำถาม การนำเสนอ และการอภิปราย โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบจำลองการทำงานของปอดและใบความรู้มาอธิบายกลไกการหายใจเข้าและการหายใจออกได้อย่างถูกต้อง

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในการสังเกตแบบจำลองการทำงานของปอด  

เครื่องมือ

- ใบความรู้ เรื่อง อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ

- ใบกิจกรรมที่ 1 การหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดขึ้นได้อย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง อวัยวะในระบบหายใจและการหายใจเข้าออก (1) 7 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้)