สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจสามารถวัดได้จากการจับชีพจรในหนึ่งหน่วยเวลาอัตราการเต้นของหัวใจในขณะปกติหรือขณะพักและหลังจากทำกิจกรรม

ต่าง ๆ จะแตกต่างกันเพราะการทำกิจกรรมต่าง ๆ ต้องใช้พลังงาน หัวใจจึงต้องสูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์เพื่อสลายสารอาหารให้ได้พลังงานมาใช้ขณะเดียวกันหัวใจจะต้อง

นำเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการสลายสารอาหารจากเซลล์ไปกำจัดออก จึงเป็นผลให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ส่วนความดันเลือด คือ แรงที่เลือดกระทำต่อผนังหลอดเลือด

เมื่อหัวใจบีบตัวและคลายตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ว 2.3 ม.2/8

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. เปรียบเทียบและอธิบายอัตราการเต้นของหัวใจขณะปกติและหลังทำกิจกรรม

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. สังเกตชีพจรในขณะปกติและหลังทำกิจกรรม

2. ออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลองเพื่อศึกษาอัตราการเต้นของหัวใจในขณะปกติและหลังทำกิจกรรม

3. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป นำข้อมูลจากการทดลองมาอธิบายความแตกต่างระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจ ในขณะปกติและหลังทำกิจกรรม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความซื่อสัตย์ บันทึกผลการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การสื่อสาร นำเสนอผลการศึกษาการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ

2. การรวมพลังทำงานเป็นทีม ร่วมกันออกแบบและแบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรมเพื่อศึกษาอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังการทำกิจกรรม

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้ โดยประเมินจาก

1. การบันทึกผลการทดลอง การตอบคำถาม การนำเสนอ และการอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบ และอธิบายอัตราการเต้นของหัวใจขณะปกติและหลังทำกิจกรรม

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การบันทึกผลการสังเกตชีพจรในขณะปกติและหลังทำกิจกรรมตามความเป็นจริง

2. การบันทึกผลการออกแบบและผลการทดลองเพื่อศึกษาอัตราการเต้นของหัวใจในขณะปกติและหลังทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

3. การตอบคำถาม การนำเสนอ และการอภิปราย โดยใช้ข้อมูลจากการทดลองมาอธิบายความแตกต่างระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจในขณะปกติ และหลังทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การบันทึกผลการการวัดอัตราการเต้นของหัวใจตามจริง

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน โดยประเมินจาก

1. การสื่อสาร โดยนำเสนอผลการศึกษาการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจด้วยคำ ข้อความ และท่าทางที่ชัดเจนและตรงประเด็นให้ผู้อื่นเข้าใจง่ายและถูกต้อง

2. การรวมพลังทำงานเป็นทีม โดยสังเกตพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมในการออกแบบการทดลอง การแบ่งหน้าที่ในการทดลอง การบันทึกผล การทดลอง และการนำเสนอเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังการทำกิจกรรม

 เครื่องมือ

          - ใบงานที่ 1 กิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ

- ใบความรู้ที่ 1 อัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือด

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง ชีพจรและความดันเลือด (2) 3 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)