สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจสามารถวัดได้จากการจับชีพจรในหนึ่งหน่วยเวลาอัตราการเต้นของหัวใจในขณะปกติหรือขณะพักและหลังจากทำกิจกรรม

ต่าง ๆ จะแตกต่างกันเพราะการทำกิจกรรมต่าง ๆ ต้องใช้พลังงาน หัวใจจึงต้องสูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์เพื่อสลายสารอาหารให้ได้พลังงานมาใช้ขณะเดียวกันหัวใจจะต้อง

นำเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการสลายสารอาหารจากเซลล์ไปกำจัดออก จึงเป็นผลให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ส่วนความดันเลือด คือ แรงที่เลือดกระทำต่อผนังหลอดเลือด

เมื่อหัวใจบีบตัวและคลายตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.3 ม.2/8

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายความหมายของชีพจรและความดันเลือด

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การตั้งสมมติฐาน ตั้งสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจของคนในขณะปกติและหลังทำกิจกรรม

2. การกำหนดและควบคุมตัวแปร กำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมในการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นหัวใจของคนในขณะปกติและหลังทำกิจกรรม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความซื่อสัตย์ บันทึกผลการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ออกแบบวิธีการทดลองเพื่อศึกษาผลของการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้ โดยประเมินจาก

1. การตอบคำถามและการอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของชีพจรและความดันเลือด

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การบันทึกผลการการวัดอัตราการเต้นของหัวใจตามจริง

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การบันทึกผลการตั้งสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจของคนในขณะพัก และหลังทำกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

2. การบันทึกผลการกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมในการทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นหัวใจของคนในขณะปกติและหลังทำกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน โดยประเมินจาก

1. การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยบันทึกการตั้งคำถาม สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม และผลการออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาผลของการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ

เครื่องมือ

          - ใบงานที่ 1 กิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ

- ใบความรู้ที่ 1 อัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือด

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง ชีพจรและความดันเลือด (1) 3 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)