สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบีบตัวและการคลายตัวของหัวใจทำให้เลือดหมุนเวียนและลำเลียงอาหารและแก๊สของเสีและสารอื่น ๆ ไปยังอวัยวะต่าง ๆทั่งร่างกายเลือดที่มีออกวิเจนสูงจะออกจากหัวใจไปเซลล์ต่าง ๆ

ขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์จะแพร่เข้าสู่เส้นเลือดลำลียงเข้าสู่หัวใจและถูกส่งไปแลกเปลี่ยนที่ปอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/6

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายการหมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจำลองการทำงานของหัวใจ

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

ด้านความรู้ โดยประเมินจาก

. -การตอบคำถาม การนำเสนอ และการอภิปรายเกี่ยวกับการหมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจำลอง  

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 1 หัวใจทำงานอย่างไร

- ใบงานที่ 1 หัวใจทำงานอย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง หลอดเลือดและหัวใจ (2) 27 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)