สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลอดเลือดอาร์เทอรีเป็นหลอดเลือดที่ทำหน้าที่น้ำเลือดออกจากหัวใจไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยการบีบและคลายตัวของหัวใจเป็นจังหวะตลอดเวลา

หลอดเลือดเวนทำหน้าที่นำเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจ ส่วนหลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดที่แตกแขนงเป็นร่างแหแทรกไปตามเนื้อเยื่อของร่างกาย

และเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดอาร์เทอรีขนาดเล็กกับหลอดเลือดเวนขนาดเล็ก หลอดเลือดฝอยเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สและสารกับเซลล์ของร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดเลือดอาร์เทอรี หลอดเลือดเวน และหลอดเลือดฝอย

2. บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ด้านความรู้ โดยประเมินจาก

1. การตอบคำถามและการอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดเลือดอาร์เทอรี หลอดเลือดเวน และหลอดเลือดฝอย

2. การตอบคำถามและการอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ     

 เครื่องมือ

- ใบงาน เรื่อง หลอดเลือด

- ใบกิจกรรมที่ 1 หัวใจทำงานอย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง หลอดเลือดและหัวใจ (1) 27 ก.ค. 66 (มีใบความรู้)