สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างกลมแบน ตรงกลางเว้าเข้าหากัน และไม่มีนิวเคลียสส่วนเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างกลมและมีนิวเคลียส

เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กกว่าเม็ดเลือดขาว และปริมาณเม็ดเลือดแดงมีมากกว่าเม็ดเลือดขาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/6

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          1. ระบุระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยหัวใจ หลอดเลือด และเลือด

          2. ระบุส่วนประกอบของเลือดและอธิบายลักษณะและหน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือด เกล็ดเลือด และพลาสมา

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          1. ความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการสืบค้นเกี่ยวกับ การบริจาคเลือด และการวินิจฉัยโรคโดย การนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวและปริมาณเกล็ดเลือดที่มีผลต่อร่างกาย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

         1.ความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการสืบค้นเกี่ยวกับ การบริจาคเลือด และการวินิจฉัยโรคโดย การนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวและปริมาณเกล็ดเลือดที่มีผลต่อร่างกาย   

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

         1. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ นำข้อมูลที่เกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดมาอธิบายส่วนประกอบของเลือด

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ด้านความรู้

          ประเมินจาก

1. การตอบคำถามและการอภิปรายเพื่อระบุระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยหัวใจ หลอดเลือด และเลือด 

2. การตอบคำถามและการอภิปรายเพื่อระบุ ส่วนประกอบของเลือดและอธิบายลักษณะ และหน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือด เกล็ดเลือด และพลาสมา

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

         ประเมินจาก

1. การสังเกตพฤติกรรมในการสืบค้นและการตอบคำถามเกี่ยวกับการบริจาคเลือด การวินิจฉัยโรคโดยการนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวและปริมาณเกล็ดเลือดที่มีผลต่อร่างกาย    

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

         โดยประเมินจาก

1. การสังเกตพฤติกรรมในการสืบค้นและการตอบคำถามเกี่ยวกับส่วนประกอบของเลือดการบริจาคเลือด

ด้านสมรรถนะ

          โดยประเมินจาก

1. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยนำข้อมูลที่เกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดมาอธิบายถึงส่วนประกอบของเลือดได้อย่างถูกต้อง

เครื่องมือ

          - ใบความรู้ที่ 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด

          - ใบความรู้ที่ 2 ส่วนประกอบและหน้าที่ของเลือด

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง ส่วนประกอบของเลือด (2) 24 ก.ค. 66 (มีใบความรู้)