สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสังเกตลักษณะส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกได้ว่าสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ป่าและสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์เลี้ยง

2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงได้

3. บอกถึงความเมตตากรุณาต่อสัตว์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกได้ว่าสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ป่าและสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์เลี้ยง

2. สังเกตการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง

3. สังเกตการบอกถึงความเมตตากรุณาต่อสัตว์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 สัตว์น่ารัก
ชั่วโมง สัตว์น่ารัก (1) 20 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์