สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านภาพสัญลักษณ์คำพร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความได้

2. บอกลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาท    สัมผัสได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการอ่านภาพสัญลักษณ์คำ พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น และจุดจบของข้อความ

2. สังเกตการบอกลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้  ประสาทสัมผัส

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 รักเมืองไทย
ชั่วโมง รักเมืองไทย (3) 18 ส.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์