สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกลักษณะของอาหารที่ทำวุ้นผลไม้นมสดโดยใช้การสังเกตจากประสาทสัมผัสได้

2. สามารถทำอาหารวุ้นผลไม้นมสดได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับลักษณะของอาหารที่ทำวุ้นผลไม้นมสด

2. สังเกตการทำอาหารวุ้นผลไม้นมสด

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผลไม้
ชั่วโมง ผลไม้ (5) 18 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์